Studie

Obecně lze studii zpracovat téměř k jakémukoliv návrhu či dané problematice. Obecně lze studii zařadit jako 1. stupeň projektové přípravy. Je tedy z tohoto pohledu velmi důležitý a nelze ho jakkoliv podcenit. Proto je vhodné studii zpracovat ve více variantách minimálně však ve 2. Některé varianty, i když jsou na první pohled nevhodné je také vhodné zpracovat, aby byl vystaven tzv. "negativní průkaz" varianty, což je důležité zejména v případě, kdy se dalších stupních projektové přípravy bude investor, veřejnost, dotčený úřad oprávněně ptát zda-li bylo vše prověřeno. Studie určuje základní okruh problému, které je třeba řešit. Jedná se například o umístění stavby popř. trasování a určení celkové základní koncepce. Dále prověřuje proveditelnost a účelnost dané stavby z více hledisek a to ekonomické, technické, územní a sociální. Důležitým bode studie také často bývá určení dopravních zátěží a to jak stávajících, tak výhledových, k čemuž je třeba někdy i rozsáhlejších dopravních průzkumů a šetření.

Rozsah, druhy a provedení studie určuje směrnice Ministerstva dopravy ČR "SMĚRNICE PRO DOKUMENTACI STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ", kde jsou uvedeny tyto druhy studií:

  • vyhledávací studie
  • studie proveditelnost a účelonosti
  • technická studie

Rozsah jednotlivých studií je možné dále zpřesňovat a to například jako studie řešení křižovatek, dopravní obslužnosti, organizace a regulace dopravy, dopravy v klidu, bezpečnostní studie, územní studie apod. Průběh zpracování rozsáhlejší studie má většinou více kroků a jednotlivé návrhy jsou představovány investorovi, objednateli, dotčeným úřadům, veřejnosti apod. Z toho následně vznikají zpřesněné varianty, popř. další varianty nebo se některé úplně vyloučí. Z tohoto pohledu jsou studie v prvních fázích časově náročné. Studie by měla být co nejvíce transparetním procesem, ke kterému je vhodné vyjádření co nejvíce dotčených osob či orgánů.

Studie obsahuje vždy textovou a grafickou část. Grafická část (výkresy) však nemůže být v takové podrobnosti jako jsou vyšší stupně, ale už zde lze zjistit různé kolize např. s inženýrskými sítěmi a uvést je v textové části jako nevýhodu. Studie také určuje předpokládanou finanční náročnost dané varianty a její trvání. Kvalitně provedená studie tedy obecně může zrychlit následou projekční přípravu, protože dané řešení bude již např. na základě studie zaneseno v územním plánu či odslouhlaseno potřebnými osobami či orgány.

Studii lze tedy zpracovat k jakémukoliv záměru a to spíše středního až většího rozsahu nebo u menších projektů v případě, že jsou očekávano komplikace. V rámci svých služeb nabízím studie všech těchto rozsahů.