Vzdělání

Jsem dopravní inženýr - absolvent Českého vysokého učení technického - Fakulta Dopravní v Praze

Magisterský studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích

Studijní obor: Dopravní systémy a technika.

Zakončeno získáním titulu Ing.

DIPLOM ZDE

 

Profil absolvetna dle ČVUT FD (zkrácená a upravená verze):

 • navrhování, provozování a správa dopravní infrastruktury
 • provoz na dopravní infrastruktuře
 • řešení dopravní obslužnosti a obsluhy území, vazba na mobilitu
 • technologie a technika dopravních prostředků a konstrukcí

Osvojení si měřicích metod a techniky a počítačových dovedností, např. práce se softwarem podporujícím projektování dopravní infrastruktury či zpracování a analýzu naměřených dat, stejně jako výuka v laboratořích a terénu s přístroji na záznam provozních situací, např. parametry dopravního proudu, vyhodnocování nehodových situací, záznam hlukových emisí. Provázanost se skutečnými stavy a situacemi, které mohou nastat zejména v provozu na dopravních cestách; studenti se s nimi seznamují při praktické výuce v terénu, kde si ověřují a prohlubují teoretické poznatky. V rámci projektově orientované výuky se studenti naučí kriticky přemýšlet a propojovat získané teoretické i praktické dovednosti za dohledu expertů v daných oblastech. U projektově orientované výuky je umožněna těsná spolupráce s praxí. Dále se studenti seznamují s reálnými problémy týmovým způsobem a pod odborným vedením pracují na řešení konkrétních problémů oboru.

Absolvent této specializace se může profilovat mj. jako odborník na:

 • bezpečnost dopravních cest, provozu na dopr. cestách a dopr. prostředků
 • využití moderních technologií v dopravě (specializované programy a měřící zařízení pro automotive průmysl a inteligentní telematické systémy)
 • navrhování dopravních cest (silnice a železnice), správu a údržbu infrastruktury
 • principy udržitelné mobility, veřejnou dopravu, cyklistickou dopravu
 • městské dopravní inženýrství
 • územní plánování
 • vlivy dopravy na životní prostředí
 • konstrukci vozidel a vozidlových systémů
 • zkušebnictví v oblasti silničních vozidel