Postupy

Z hlediska postupu při zajišťování vyjádření, stanovisek, povolení je nutné zvolit vhodnou strategii.

V případě složitějších záměrů je vhodné předem nezávazně konzultovat koncept celého řešení v rozpracované formě. V případě jednodušších předem konzultovat základní požadavky. Jednotlivé postupy lze dělit do více kategorií:

  • vjezdy - v případě vjezdů umístěných např. v nároží křižovaty, vnitřní straně směrového oblouku, na úzké komunikaci bez chodníků nebo "netradiční" směrová/výšková řešení je vhodné z hlediska investora předem před zpracováním dokumentace konzultovat (ústně, telefonicky, elektronicky) na silničním správním úřadě popř. s Policií ČR polohu vjezdu např. ručním zákresem, aby se vyloučili neprůchozí varianty předem. Následně je vhodné zpracovat dokumentaci vjezdu a oficiálně podat. Doporučuji komunikaci přes datovou schránku.
  • DIO - v případě jednoduchých DIO jako například umístění lešení, kontejnerů, záborů pro přípojky není nutné předem konzultovat dané řešení. V případě složitějších DIO jako např. rozsáhlejší objízdné trasy, apod., kde by oficiální podání celou akci časově prodloužilo je nutné a někdy nezbytné dané řešení předem konzultovat.
  • Studie - v případě studií, které navrhují novou komunikaci či dopravní režim nebo řeší oblasti či celé obce bývají tyto konzultace dvoufázové - jako první je koncept bez textové zprávy. Ten může být např. formou ústního jednání nebo nezávazného vyjádření. Následně po zafixování a prvotních úpravách je doplněn také o technickou zprávu, která jde následně na druhé vyjádření, ze kterého už je získáno další vyjádření. Dílo však po druhém vyjádření nemusí být zcela kompletní a je až po tomto vyjádření zcela odladěno a je možné ho oficiálně podat jako čistopis. Tím je zajištěno, že byl sledován celý průběh prací a také investor má kontrolu nad jejich postupem.

Dále lze stanovit postupy například pro dopravní studie v rozsahu dopravního generelu pro celé obce, oblasti nebo města. Doporučuji tento postup:

  1. Zpracování podrobného zadání vč. zjištění a zajištění problematických bodů a lokalit (např. od občanů)
  2. Zajištění potřebných dat a vstupních podkladů - tj. dopravní průzkumy
  3. Zpracování analytické části
  4. Zpracování návrhové části
  5. Vypracování harmonogramu
  6. Kontrola plnění úkolů

Všechny výše uvedené části je vhodné rozdělit na dílčí úkoly, protože celé dílo je pak jednodušeji kontrolovatelné a to jak z hlediska času, tak i financí. Pokud by dané dílo mělo být celé na klíč na jednu objednávku, tak je složitější kontrola jednotlivých částí, kdy také nelze jednotlivé části jednoduše projednat s veřejností.