Formy spolupráce

Nabízím 2 druhy spolupráce nebo jejich kombinaci. Princip spolupráce je volitelný, nicméně doporučuji zvážit níže uvedené formy spolupráce.

 1. "NA KLÍČ" - bude vypracována cenová nabídka s platností 3 měsíce, která je platná po jejím objednán. Při tomto způsobu spolupráce jsou zajišťovány především tato díla, která nevyžadují autorizaci v oboru dopravních staveb. Výsledkem je kompletní dílo ve formě k odevzdání - výhradně elektronicky. Pokud je nutná i tištěná verze, tak je nutné předem tuto skutečnost sdělit. Jedná se zejména o tyto služby:
  • dokumentace připojení objektu na pozemní komunikace
  • dokumentace DIO
  • dokumentace pro stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
  • dopravní studie
  • dopravní výpočty - parkování, generovaná doprava, kapacita křižovatek, dopravní průzkumy, RPDI, apod.
  • příspěvky do celkové dokumentace DÚR/DSP hlavního (generálního) projektanta stavby (záměru)
 2. KONZULTACE - práce na základě hodinové sazby či úkonů, kde před odevzdáním díla v dohodnuté podobě bude zaslán výpis počtu odpracovaných hodin. Lze zpracovat také cenovou nabídku a předpokládaný rozsah hodin. Jedná se spíše o akce, kde předem není patrný časový rozsah a kde by cenová nabídka či dílo na klíč nedávalo ekonomický a/nebo časový smysl pro investora i objednatele. Výsledkem také není odevzdaný dokument ve smyslu dokumentace, ale pouze o dílčí výstupy pro další použití v otevřených formátech (WORD, DWG, apod.). Tato forma spolupráce je rychlejší variantou. Jedná se zejména o tyto služby:
  • posouzení dopravního řešení
  • variantní řešení napojení záměrů
  • variantní dopravní řešení
  • variantní řešení dopravy v klidu (parkoviště)
  • úvodní práce na nových záměrech
  • posouzení vlečnými křivkami
  • posouzení či analýza dopravní situace/bezpečnosti dopravy, apod.
  • příspěvky do celkové dokumentace DÚR/DSP hlavního (generálního) projektanta stavby (záměru)
 3. KOMBINACE - možnost cenové nabídky části díla "na klíč" jako pevná složka a pohyblivá složka konzultace. Volba zejména v případě složitějších záměrů s komplikovaným dopravním řešením.