Dopravní inženýrství

Dopravní inženýrství je multioborová disciplína, která má řadu nástrojů k řešení dopravních problémů a to od návrhu dopravní infrastruktury, přes organizaci dopravy, bezpečnost, koncepci dopravy, systémů navstavení dělby přepravní práce až po složité řídící systémy a další metody. Dopravní inženýr se zabývá především studiemi, analýzami, dopravními výpočty (kapacita křižovatek, doprava v klidu - parkování) nebo například řešení vjezdů k nemovitostem či objektům nebo zpracovává tzv. dopravně inženýrské opatření (DIO).

Dopravní studie by měla být prvním podkladem při plánování jakéhokoliv záměru. Proto je nutné již v první fázi investičního záměru (od RD po velké záměry typu bytových domů, logistických center, apod.) ověřit dopravní řešení. Toto dopravní řešení je vhodné konzultovat či projednat s dotčenými úřady. Tím se urychlí další postup projekční přípravy nebo se prokáže, že je záměr realizovatelný s dalšími úpravami. Dopravní studie se tak opírá o další nástroje dopravního inženýrství uvedeného výše. Návrhy dopravního řešení je také možné zpracovat variantně nebo zpracovat pro ověření dopravního řešení mikrosimulační model nebo dopravní model.

Mikrosimulace  je dopravně inženýrský nástroj, který dokáže simulovat reálnou budoucí dopravní síť s reálnými dopravními zátěžemi a ověřit, zda-li může být dané řešení funkční (z hlediska kapacity, plynulosti, bezpečnosti) Dopravní studií je dále možné zhodnotit budoucí bezpečnostní rizika (rozhledové poměry) a průjezdnost vozidel (vlečné křivky). V rámci dopravní studie se také předběžně vyčíslují stavební náklady. Jednotlivé varianty (jak již bylo zmíněno) lze také posoudit multikriteriální popř. SWOT analýzou nebo jakoukoliv jinou vhodnou analýzou.