Nabídka služeb

Nabízím především níže uvedené - dopravně inženýrské služby.

<= Podrobnější rozpis nabízených služeb naleznete vlevo v menu.

 • Výpočty kapacit křižovatek - řízených, neřízených, okružních, mimoúrovňových a návrhů na jejich úprav (zkapacitnění, bezpečnost)
 • Připojení objektu (rodinný dům, bytový dům, sklad, prům. areál apod.) na pozemní komukaci dle z.č. 13/1997 Sb. a 361/2000 Sb - tj. rohledové poměry a vlečné křivky.
 • Dopravní obslužnost dané lokality či regionu z hlediska dopravních módů (změny dělby přepravní práce ve prospěch kolejové dopravy),
 • Pasportizace dopravních areálu a návrhy k úpravě či zlepšení (ČSPH, servisní areály, nákladní doprava),
 • Stanovování principů udržitelné a integrované mobility,
 • Mikrosimulace pro ověřování dopravních návrhů - křižovatky, oblasti, tahy,
 • Výpočet generované dopravy vyvolané vlivem nového záměru, popř. stávající zástavbou,
 • Kontrolní činnost projektové dokumentace a její multikriteriální posouzení,
 • Spolupráce s architekty, urbanisty apod. na tvorvě územních plánů,
 • Výpočty bilance dopravy v klidu - tj. určení minimálního počtu stání v dané oblasti ať už pro stávající stav či nový záměr,
 • Analytická činnost v rámci dopravních generelů - tj. analýza oblasti a určení všech potřebných podkladů,
 • Určení dopravní koncepce dané oblasti, obce či města a to takovým způsobem, aby kroky byly především realizovalné a bylo je možné etapizovat,
 • Návrh a úpravy křižovatek vč. možností nekonvenčních řešení,
 • Vyhotovení oponentních posudků ke zpracovaných dopravně inženýrským či projektovým dokumentacím,
 • Realizace dopravních generelů menšího rozsahu (menší obce, městyse a města),
 • Posouzení a prověření návrhu z hlediska vyhlášky 398/2009 Sb. - tj. pro osoby se sníženou schopností orientace a pohyby
 • Poradenská a konzultační činnost v dopravním inženýrství, popř. stanovení strategie dalšího rozvoje, vč. etapizace,
 • Návrh organizace dopravy v klidu - tj. např zvýšení počtu parkovacích stání,
 • Návrh hromadných garáží a hromadných parkovacích kapacit a jejich organizace, posouzení z dopravně inženýrského hlediska,
 • Příprava podkladů pro žádost o dotace v rámci realizace dopravních terminálů,
 • Řešení dopravních terminálů (např. P+R vč. K+R, B+R apod.),
 • Rámcový odhad a stanovení nákladů dopravních staveb dle oficiálních cenových normativů
 • Analýza dopravní nehodovosti a zjištění příčin dopravních nehod, vč. stanovení potřebných koeficietů,
 • Analýza rozhledových poměrů všech účastníků silničního provozu s cílem zvýšení bezpečnosti dopravy,
 • Analýza pohybů vozidel pro zjištění průjezdnosti komunikací metodou vlečných křivek - např. vjezdy, průjezdnost pro IZS apod.,
 • Analýza pohybu a rozptylu chodců pro nalezení kritických míst a návrh řešení,
 • Organizace a regulace dopravy - návrhy vedoucí k optimalizaci dopravních pohybů bez využití represivních prvků,
 • Zklidňování dopravy - návrh bezpečnostních prvků, nalezení kritických nehodových míst apod.,
 • Návrhy úprav ke zvýšení bezpečnosti dopravy - např. optimalizace šířky jízdních pruhů, úpravy křižovatek,
 • Pěší doprava -zvyšování bezpečnosti chodců, chráněné přechody pro chodce, vysazené chodníkové plochy apod.,
 • Cyklistická doprava - nalezení optimální varianty vedení cyklotrasy, cyklopřejezdy, zvýšení bezpečnosti, cyklopruhy apod.,
 • Stanovení místní nebo přechodné úpravy na pozemních komunikacích - např. změna dopravního značení,
 • Problematika a návrh dopravního značení - návrhy dopravního značení,
 • Pasportizace dopravního značení,
 • Naváděcí systémy, orientační a směrové značení - např. turistické cíle, místní cíle, P+R apod,
 • Dopravní průzkumy - zajištění dopravních průzkumů a jejich zpracování,
 • Příprava podkladů pro územní rozhodnutí,
 • Dopravně inženýrská opatření (DIO) - např. v případě výkopových prací či realizaci záměru ,
 • Dopravně inženýrská posouzení (DIP) - posouzení jakéhokoliv návrhu z mnoha dopravně inženýrských hledisek,
 • Projekty menšího rozsahu ve stupni DÚR a DSP (vjezdy, parkoviště apod.).
 • Analytická činnost se statistickými daty ČSÚ či jiných statistiky v rámci posouzení a pochopení dopravního chování v dané oblasti
 • ...a mnoho dalšího